FaLang Language Switcher

Atributiile lichidatorului judiciar in procedura lichidarii societatii comerciale

Activitatea de lichidare va fi condusa de lichidatori autorizati, peroane fizice sau persoane juridice. Acestia, impreuna cu directorii si administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, trebuie sa faca un inventar prin care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa incheie un bilant.

 

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si acetele societatii. De asemenea, acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidari, in ordinea datei lor.

 

In afara de puterile conferite de asociati, lichidatorii vor putea:

1. Sa stea in judecata in numele societatii;

2. Sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

3. Sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;

4. Sa faca tranzactii;

5. Sa lichideze si sa incaseze creantele societatii;

6. Sa contracteze obligatii combiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

 

Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociat.

Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depunde la asociatul desemnat de majoritate.

Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel. Dupa terminarea lichidarii unei astfel de societati, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati. Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.

 

La societatile pe actiuni si la cele in comandita pe actiuni, numirea lichidatorilor se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede alfel. Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu indicarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau numerele actiunilor, daca ele sunt la purtator. Plata se face persoanei aratate sau posesorului actiunilor retinandu-se titlul.

In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderii procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.